Census 2020

The 2020 Census is more than a population count. It’s an opportunity to shape your community’s future.
• It’s quick and easy. The 2020 Census questionnaire will take about 10 minutes to complete.
• It’s safe, secure, and confidential. Your information and privacy are protected.
• Your response helps to direct billions of dollars in federal for schools, hospitals, roads, and other public services in your local community.

Please clink on the link provided to fill out the census. Thank you! https://2020census.gov/en.html

El Censo del 2020 es más que un conteo de la población. Es una oportunidad para ayudar a darle forma al futuro de su comunidad.
• Es rápido y fácil. Completar el cuestionario del Censo del 2020 toma unos 10 minutos.
• Es seguro, protegido y confidencial. Su información y su privacidad están protegidas.
• Sus respuestas ayudan a destinar miles de millones de dólares de fondos federales a las comunidades locales para escuelas, hospitals, carreteras y otros servicios públicos.

Haga clic en el enlace proporcionado para completar el censo. ¡Gracias!  https://2020census.gov/es.html

Tổng điều tra dân số năm 2020 không chỉ là số lượng dân số. Đó là một cơ hội để giúp định hình tương lai của cộng đồng của bạn.
• Trả lời khảo sát nhanh và dễ. Thống Kê Dân Số 2020 sẽ chỉ mất khoảng 10 phút để hoàn thành.
• Thống Kê Dân Số an toàn, đảm bảo và bảo mật. Thông tin và sự riêng tư của quý vị được bảo vệ.
• Câu trả lời của quý vị sẽ giúp phân phối hàng tỷ đô la từ quỹ liên bang đến các cộng đồng địa phương để dành cho trường học, đường xá và các dịch vụ công cộng khác.

Vui lòng nhấp vào liên kết được cung cấp để điền vào điều tra dân số. Cảm ơn bạn! https://2020census.gov/vi.html